Stereotypy v médiích

ČLÁNKY NA TÉMA „STEREOTYPY V MÉDIÍCH”
Autor: Zdenka Trachtová, vloženo 05.03.12
Rasové a národnostní stereotypy v médiích

Hlavním cílem předložené metodiky je snaha rozvíjet u žáků schopnost chápat podstatu stereotypů a vnímat jejich podobu v médiích. Žáci by se měli učit při konzumaci mediálních obsahů aktivně přemýšlet, učit se dekódovat stereotypní obrazy národnostních menšin a uvědomovat si rizika, která souvisí s podporováním a šířením stereotypního obrazu menšin.

Autor: Zuzana Svobodová, vloženo 03.01.12
Média a stereotypy

Žáci si díky lekci osvojí termíny realita, sociální realita a mediální realita a budou umět vysvětlit vztahy mezi nimi. Dokáží definovat stereotypy, případně to, jak a proč vznikají. Měli by vědět, že na tvorbě stereotypů se podílejí média, avšak rozhodně nejsou jejich jediným původcem.

Autor: Andrea Študencová, vloženo 03.01.12
Genderové stereotypy v reklamě

Poučením školní mládeže o mechanismech vzniku stereotypů, diskusí o reklamách a aktérech v nich zobrazených, umožníme mladým lidem rozvíjet kritické myšlení a zabráníme schematizování a zjednodušování. Děti poučené o vzniku genderových stereotypů budou vnímavější ke svému okolí, nebudou brát obrazy v médiích jako samozřejmé a budou o nich přemýšlet.

Autor: Petr Adam, vloženo 03.01.12
Zobrazení národnostních a náboženských menšin v českých médiích

Lekce se snaží poukázat na stereotypní prezentování národnostních a náboženských menšin. Pomocí jednoduché aktivity by měla pomoci pedagogům učit své žáky kriticky přistupovat k stereotypnímu zobrazení národnostních a náboženských menšin v českých médiích. V lekci jsou také prezentovány způsoby, jakými se česká média v rámci svých vnitřních norem snaží těmto stereotypům vyhnout.

Autor: Eva Hloužková, vloženo 03.01.12
Obraz muslimů v českých médiích

Cílem této aktivity je upozornit na stereotypní zobrazování muslimů a islámu v českých médiích. Činí tak prostřednictvím srovnání prostřednictvím srovnání novinových článků a výňatků z odborné i popularizační literatury o muslimech, islámu, politice, společnosti i dějinách států, v kterých žijí muslimové.

Autor: Barbora Blehová, vloženo 03.01.12
Mýty a stereotypy v médiích - film

Stereotypy uvažování jsou kategorie, pomocí nichž třídíme naše zkušenosti. Ovšem kategorie, do nichž naše zkušenosti zařazujeme, jsou příliš úzké a strnulé a nejsou založeny na dostatečném množství informací. Problematické je, že bez této stereotypizace bychom se ani ve světě nemohli pohybovat a orientovat, byli bychom prostě a jednoduše přehlceni informacemi z vnějšího světa.